powrót

Formularz subskrypcji newslettera

Wypełnij poniższy formularz, aby subskrybować newsletter w serwisie prasowym media.renault.com.pl

* dane wymagane

Pole imię jest wymagane
Podałeś zbyt dużo znaków
Pole nazwisko jest wymagane
Podałeś zbyt dużo znaków
Błędny adres e-mail

Czy pracujesz dla mediów (będziemy wdzięczni za wypełnienie pola z odpowiedzią na to pytanie oraz podanie typu mediów i nazwy redakcji, natomiast nie jest to obowiązkowe)?

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie do przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD), który jest do dyspozycji pod adresem e-mail renault.iod@renault.com.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, tj.:

  • zawarcia i realizacji umowy (art. 6 lit. ust. 1 lit. b RODO), w celu przesyłania newslettera,
  • zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne) w celu przesyłania newslettera wybraną drogą komunikacji,.;
  • wykonania obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa na Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu realizacji min. przepisów konsumenckich, RODO, ;
  • prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu ewentualnej obrony i dochodzenia roszczeń, a także w celach marketingowych i statystycznych. ;

Dane będą przekazane do podmiotów przetwarzających je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu: podmiotom świadczącym na naszą rzecz min. usługi IT, agencjom PR, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz jako dane niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, wykorzystywanie Pani/Pana danych jest konieczne do zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Niepodanie niniejszych danych uniemożliwi prawidłowe zawarcie oraz wykonanie umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez czas w jakim Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania takiego obowiązku. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane w uzasadnionym interesie Administratora, w szczególnej sytuacji Pani/Pana sytuacji, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. W razie przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingowym, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody lub zgłoszenia sprzeciwu dla przetwarzania danych w celu marketingowym.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Panią/Pana wpływało.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu, w szczególności względem przesyłania informacji prasowych i newsletteru. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, może ją Pani/Pan w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem. Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. W celu realizacji jednego ze swoich praw prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, do którego dane kontaktowe zostały podane powyżej. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak Pani/Pan uzna, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies