Komunikat Prasowy

Udostępnij

Renault i Nissan podpisują końcowe porozumienie w sprawie Aliansu

Grupa Renault i Nissan Motor Co. oznajmiły, że zawarły wiążące porozumienie przewidziane w wiążącej umowie ramowej podpisanej i ogłoszonej w dn. 6 lutego 2023 r. Transakcje wynikające z tych umów mają zostać zrealizowane w czwartym kwartale 2023 r., po spełnieniu niewielkiej liczby warunków zawieszających, wynikających z obowiązujących przepisów.

Jean-Dominique Senard, prezes Aliansu, powiedział: Porozumienie, które podpisaliśmy, otwiera nowy rozdział w historii Aliansu. Wzmacnia nasze wieloletnie partnerstwo i umożliwia wszystkim członkom Aliansu wypracowanie maksymalnej wartości. Kładzie również podwaliny pod nowy ład korporacyjny – zrównoważony, sprawiedliwy i efektywny.


Makoto Uchida, dyrektor generalny Nissana, oświadczył: Zawierając końcowe porozumienie, weszliśmy w nową fazę współpracy z Renault i Mitsubishi Motors w dziedzinie innowacji korzystnych dla wszystkich stron. Stworzy to dodatkową wartość dzięki inicjatywom zgodnym z planem Ambition 2030 i strategią elektryfikacji Nissana. Możliwość zainwestowania w spółkę Ampere dopełnia i wzmacnia obecną ofensywę elektryczną Nissana w Europie. Zapewni szereg synergii, w tym efektywność kosztową, zgodność z przepisami oraz poszerzanie gamy produktów i silników do pojazdów elektrycznych.


Luca De Meo, dyrektor generalny Grupy Renault, oświadczył: Wiążace porozumienie stanowi solidną podstawę do ożywienia naszej działalności na kluczowych rynkach całego świata, z możliwością wygenerowania wartości liczonej w setkach milionów dla Renault, Nissana, Mitsubishi i naszych interesariuszy. Porozumienie zapewnia nam strategiczną elastyczność, której potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek w obecnym, bardzo dynamicznym otoczeniu. Wszyscy jesteśmy w pełni zaangażowani i pozytywnie nastawieni. Witamy w spółce Ampere silnego partnera, jakim jest Nissan. Ampere ma w przyszłości stać się światowym liderem w dziedzinie mobilności elektrycznej i oprogramowania. Potwierdza to atrakcyjność projektu, który pozwala Renault i partnerom z Aliansu zająć czołową pozycję startową w wyścigu producentów pojazdów elektrycznych i oprogramowania w Europie.


Porozumienie ma na celu jak najdalej posuniętą współpracę w ramach Aliansu w trzech obszarach:

• Projekty operacyjne generujące wysoką wartość dodaną w Indiach, Ameryce Łacińskiej i w Europie,

• Zdecydowanie szybszą adaptację strategii działania dzięki nowym inicjatywom, do których mogą przystąpić partnerzy,

• Bardziej zrównoważone proporcje wzajemnie posiadanych udziałów w kapitale Grupy Renault i Nissana oraz wzmocnienie ładu korporacyjnego Aliansu.


W pierwszym obszarze partnerzy planują nowe kluczowe projekty w Ameryce Łacińskiej, Indiach i Europie, mające na celu zapewnienie członkom Aliansu korzystnych, zakrojonych na szeroką skalę i namacalnych wyników. Wśród tych projektów są nowe inwestycje i produkcja nowych pojazdów w Indiach. Grupa Renault i Nissan zapowiedziały ponowne zaangażowanie w działalność na tym rynku.


W drugim obszarze członkowie Aliansu postanowili wspierać się w zakresie elektryfikacji i technologii niskoemisyjnych, inwestując i współpracując w ramach swoich własnych projektów, które byłyby źródłem wartości dodanej również dla pozostałych partnerów.


W ramach współpracy Nissan zobowiązał się zainwestować do 600 milionów euro w Ampere – nowy europejski podmiot Grupy Renault, który zajmuje się pojazdami elektrycznymi i oprogramowaniem, co pozwoli mu zyskać status inwestora strategicznego i zasiadać w zarządzie spółki. Inwestycja ta wpisuje się w strategię elektryfikacji Nissana, przynosząc wiele potencjalnych korzyści i synergii, które uzupełniają cele oraz inicjatywy Nissana w Europie i potencjalnie na innych rynkach.


Ostateczne umowy formalizują również zrównoważenie powiązań kapitałowych Grupy Renault i Nissana oraz wzmocnienie ładu korporacyjnego Aliansu. Grupa Renault i Nissan podpisały nowe porozumienie w sprawie Aliansu, które zastąpi dotychczasowe umowy (w szczególności Restated Alliance Master Agreement, Alliance Equity Participation Agreement i Memorandum of Understanding z dn. 12 marca 2019 r.).


Zgodnie z zapowiedzią z 6 lutego 2023 r. Grupa Renault i Nissan zachowają po 15% wzajemnych udziałów z zakazem ich zbywania oraz limitem wysokości. Renault przeniesie 28,4% posiadanych przez siebie akcji Nissana do francuskiego funduszu powierniczego, w którym prawo głosu zostanie „zneutralizowane” z pewnymi wyjątkami. Grupa Renault będzie w pełni korzystać z praw majątkowych (dywidendy i przychodów ze zbycia akcji) z tytułu akcji przekazanych funduszowi powierniczemu aż do momentu ich zbycia. Przekazanie to nie będzie wymagało odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w sprawozdaniu finansowym Grupy Renault.


Po przeniesieniu 28,4% akcji Nissana do funduszu powierniczego Nissan będzie dysponował prawem głosu dzięki udziałom w Grupie Renault. Prawa głosu Grupy Renault i Nissana zostaną ograniczone do 15% rzeczywistych praw głosu, przy czym obie firmy będą mogły swobodnie korzystać z prawa głosu w tym limicie.


Grupa Renault zleci funduszowi powierniczemu sprzedaż akcji Nissana będących w jego posiadaniu, jeżeli będzie to dla niej korzystne z handlowego punktu widzenia. Nie będzie jednak zobowiązana do ich sprzedaży w określonym z góry terminie. Grupa Renault będzie miała pełną swobodę sprzedaży akcji Nissana będących w posiadaniu funduszu powierniczego, w ramach procedury zorganizowanej i koordynowanej z Nissanem, w której Nissan skorzysta z prawa pierwszej oferty, na swoją korzyść lub na korzyść wyznaczonej przez siebie osoby trzeciej.

Pliki do pobrania

Pozostań w kontakcie

Śledź nas w mediach społecznościowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies